• ۱۸ پرونده صنفی با مصالحه در تعزیرات قزوین مختومه شد

    ۱۸ پرونده صنفی با مصالحه در تعزیرات قزوین مختومه شد

    علیرضا حسن‌پور اصلاح فرایند خدمت رسانی و پرهیز از اطاله دادرسی را جزء محورهای اصلی برنامه‌های تعزیرات برشمرده و افزود: با استفاده دقیق و کامل از اختیارات جدید تعزیرات حکومتی به مطالبات مردمی جامه عمل پوشانده و بخش مهمی از این اهداف محقق شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: از ثبت شکایت